home

69/2011 - Informacja dot. wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w spr. zapłaty przez DZ Bank Polska SA na rzecz Alumast odszkodowania za utracone korzyści

W nawiązaniu do komunikatu z 9 czerwca 2011 roku Zarząd ALUMAST SA informuje, iż Sąd Rejonowy w Warszawie wyznaczył termin rozpoznania wniosku Alumast S.A. o zawezwania do próby ugodowej przeciwko DZ Bank Polska S.A. na dzień 26.03.2012.

W dniu 09 czerwca 2011 roku, z uwagi na brak odpowiedzi ze strony DZ Bank Polska S.A. na przesłane wezwanie do zapłaty (o którym informowaliśmy w raporcie bieżącym nr 29/2011), został wniesiony do sądu wniosek o zawezwanie do próby ugodowej przeciwko DZ Bank Polska SA w sprawie zapłaty na rzecz ALUMAST SA odszkodowania obejmującego utracone korzyści za okres: 01.06.2009 r. - 31.03.2011 r., w kwocie 13.985.801,47 zł.
Skierowanie sprawy na drogę postępowania pojednawczego miało w zamiarze Zarządu Spółki stworzyć ramy prawne dla polubownego uregulowania tak poważnego roszczenia odszkodowawczego.
Niezależnie od tego Spółka podjęła działania przygotowawcze do złożenia pozwu w tej sprawie gdyż długotrwała procedura sądowa dot. rozpoznania przedmiotowego wniosku nie daje wysokich szans na pomyślne rozwiązanie sprawy na tym etapie.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu