home

64/2011 - Informacja dot. postępowania sądowego z powództwa DZ Bank Polska przeciwko Alumast o zapłatę 1.026.728,00 zł z tyt.rozliczenia opcji walutowych i towarowych

W nawiązaniu do komunikatu z 10.06.2011 r. Zarząd Alumast SA informuje, że w dniu 08 listopada 2011 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie - w sprawie z powództwa DZ Bank Polska SA przeciwko Alumast SA o zapłatę kwoty 1.026.728,00 zł z tytułu rozliczenia transakcji opcji walutowych i towarowych zawartych na podstawie Umowy Ramowej z dnia 21 kwietnia 2008 r., sygn. akt: XX GC 365/11 - odbyła się pierwsza rozprawa. Sąd rozpoznał zarzuty formalne zgłoszone przez Alumast SA w odpowiedzi na pozew i zgodził się z zasadnością zarzutu o braku właściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Warszawie do rozpoznania przedmiotowej sprawy, podzielając w całości uzasadnienie wskazane w odpowiedzi na pozew. W związku z tym Sąd Okręgowy w Warszawie wydał na ww. rozprawie postanowienie o stwierdzeniu braku własnej właściwości i przekazaniu sprawy do rozpoznania przez sąd właściwy miejscowo tj. Sąd Okręgowy w Gliwicach. Postanowienie nie jest prawomocne i przysługuje na nie zażalenie w terminie 7 dni.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu