home

62/2011 - Notowanie w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K

Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 2 listopada 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1352/2011 Zarządu w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił:
1.określić dzień 7 listopada 2011 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.472.094 (jednego miliona czterystu siedemdziesięciu dwóch tysięcy dziewięćdziesięciu czterech) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki ALUMAST S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLALMST00069";
2.notować prawa do akcji, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALUMAST-PDA" i oznaczeniem "ALUA".
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu