home

61/2011 - Przyjęcie do depozytu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K w KDPW

Zarząd ALUMAST S.A. informuje, że w dniu 27 października 2011 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 976/11, na mocy której Zarząd KDPW postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki ALUMAST S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, oraz oznaczyć je kodem PLALMST00069.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu