home

58/2011 - Przydział akcji serii K. Dojście emisji do skutku

Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 439 § 1 KSH, w związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały nr 1 z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przeprowadzeniem w dniach od 19 września 2011 r. do 7 października 2011 r. zamkniętej subskrypcji akcji serii K oraz na podstawie otrzymanych informacji z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., w dniu 19 października 2011 roku dokonał przydziału 1.472.094 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
W ramach zapisów podstawowych objętych zostało 1.380.726 akcji natomiast w ramach zapisów dodatkowych 91.368 akcji. Łącznie inwestorzy objęli ponad 90% wszystkich akcji serii K.
W związku z objęciem i opłaceniem akcji serii K, Zarząd stwierdza dojście emisji akcji serii K do skutku. Szczegółowe informacje dotyczące zakończonej subskrypcji akcji serii K zostaną przekazane w oddzielnym raporcie bieżącym.
Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 363/2009 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 r. "Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu