home

35/2012 - ALUMAST SA złożenie wniosku o udzielenie pomocy na restrukturyzację

Zarząd Alumast SA informuje, iż 20 września 2012 roku złożył wniosek do Ministerstwa Skarbu Państwa o udzielenie pomocy na restrukturyzację.

Wnioskowana forma pomocy to dotacja na pokrycie kosztów restrukturyzacji w kwocie 4,8 mln zł. Kwota ta byłaby przeznaczona głownie na spłatę zobowiązań objętych układem oraz zobowiązań wobec ZUS i PFRON, których część wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem. Wnioskowana kwota to 75% kosztów restrukturyzacji, pozostała część to udział własny, który w przypadku otrzymania pomocy będzie częściowo pokryty z kolejnej emisji akcji.

Planowane efekty, w przypadku otrzymania pomocy to: odbudowa kapitałów własnych poprzez pokrycie strat z lat ubiegłych, zmniejszenie kosztów finansowych obsługi procesu restrukturyzacji zadłużenia poprzez wyeliminowanie zobowiązań generujących odsetki i tym samym poprawa wyniku finansowego Spółki, wyeliminowanie ryzyka wszczęcia egzekucji przez ZUS. Ponadto spłata zobowiązań objętych układem w krótszym terminie ze środków pozyskanych w ramach pomocy publicznej umożliwi przeznaczenie przyszłych zysków na odbudowę kapitału finansującego niezbędny poziom aktywów obrotowych i przyczyni się do szybszego odzyskania wiarygodności wśród wierzycieli i klientów.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"