home

38/2012 - ALUMAST SA informacja dot. publikacji wyroku w sprawie z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, że 25 października 2012 roku odbyła się rozprawa przed Sądem Okręgowym w Gliwicach w sprawie z powództwa Alumast S.A. przeciwko DZ Bank Polska S.A. (sygn. akt: X GC 279/09) o ustalenie, że transakcje terminowe na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro są nieważne i/lub nieistniejące. Sąd wydał wyrok, w którym oddalił w całości powództwo Alumast S.A. tzn. uznał, że transakcje te istnieją i są ważne. Postępowanie dotyczyło przesądzenia sprawy rozliczeń transakcji, co do zasady tj. czy istnieje ważny i skuteczny tytuł po stronie DZ Bank Polska S.A. do domagania się zapłaty od Alumast S.A. w ramach takich transakcji. Postępowanie nie dotyczyło jednak orzeczenia obowiązku zapłaty przez Alumast S.A. na rzecz DZ Bank Polska S.A. kwot wynikających z rozliczenia takich transakcji, gdyż to roszenie jest przedmiotem odrębnego postępowania przed Sądem Okręgowym w Gliwicach z powództwa DZ Bank Polska S.A. przeciwko Alumast S.A. (X GC 359/11), które zostało zawieszone do czasu prawomocnego zakończenia sprawy X GC 279/09. Obowiązek zapłaty po stronie Alumast S.A. powstać zatem może dopiero po prawomocnym zakończeniu obu ww. spraw tj. X GC 279/09, a następnie X GC 359/11.
Alumast S.A. w sprawie X GC 279/09 nie zgadza się z rozstrzygnięciem, stąd też zamierza wystąpić z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, a następnie wnieść apelację od wyroku.
Niezależnie od wyżej wymienionych spraw przed Sądem Okręgowym w Gliwicach toczy się postępowanie z powództwa Alumast SA przeciw DZ Bank Polska SA o odszkodowanie. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy w tej sprawie.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"