home

42/2012 - Informacja dot. struktury akcjonariatu

Zarząd Alumast SA informuje, iż 12 grudnia 2012 otrzymał pismo od Akcjonariusza - Spółki Letus Capital SA dot. ilości posiadanych akcji.
Letus Capital SA posiada 717.768 akcji, a udział w kapitale zakładowym Alumast SA wynosi odpowiednio 19,65%.
Na stronie internetowej Alumast SA oraz w raporcie kwartalnym Spółka prezentowała udział Letus Capital SA w akcjonariacie na poziomie 9,6%, na podstawie zawiadomienie Akcjonariusza otrzymanego w dn. 26.08.2011. Zawiadomienie to dotyczyło zwiększenia zaangażowania Letus Capital w Alumast SA. Następnie Letus Capital objął wszystkie przysługujące mu akcje serii K, które Alumast wyemitował pod koniec 2011 roku w ramach oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, tym samym jego zaangażowanie w Alumast SA zwiększyło się do 19,65%. Jednak w tym przypadku nie nastąpiło przekroczenie ustawowego progu i Zarząd Letus Capital nie miał obowiązku wysyłania do Spółki zawiadomienia. Stąd wynikają nieścisłości w podawanej przez Spółkę informacji o stanie akcji posiadanych przez Letus Capital.
W załączeniu informacja o aktualnej strukturze akcjonariatu.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Załączniki:
Pobierz plik (struktura akcjonariatu.pdf)struktura akcjonariatu.pdf[struktura akcjonariatu][ ]180 kB