home

30/2012 - Wybór Członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję

Zarząd Alumast SA informuje, iż 28 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Alumast SA - w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 - podjęło uchwałę o wyznaczeniu kolejnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki Alumast na okres: 28.06.2012 -27.06.2017 i powołało na Członków Rady Nadzorczej;
- Pana Adama Guza
- Pana Witolda Pierzyńskiego
- Pana Bartosza Zalewskiego
Również 28 czerwca 2012 roku w trybie § 21 pkt 1 pkt a Statutu Alumast SA wpłynęły do Spółki oświadczenia akcjonariusza Spółki - Pana Zbigniewa Szkopka o powołaniu Pani Mirosławy Płużek i Pana Leszka Kołoczka na członków Rady Nadzorczej kolejnej wspólnej kadencji.
Pełny skład Rady Nadzorczej Spółki Alumast S.A. przedstawia się następująco:
Pan Adam Guz
Pan Witold Pierzyński
Pan Bartosz Zalewski
Pani Mirosława Płużek
Pan Leszek Kołoczek

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes ZarząduBeata Hut - Wiceprezes Zarządu