home

21/2012 - Informacja dot. pozwu Alumast przeciwko DZ Bank Polska o zapłatę 15.710.756,08 zł

Zarząd Alumast S.A. informuje, że 17 maja 2012 roku w Sądzie Okręgowym w Gliwicach został złożony pozew o zapłatę kwoty 15.710.756,08 zł przeciwko DZ Bank Polska SA.
Na kwotę dochodzonego roszczenia składają się:

1) 11.244,00 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast w związku z działaniami mającymi na celu ochronę majątku spółki przed bezpodstawnymi egzekucjami sądowymi z wniosków DZ Bank Polska SA tj.: wszczęciem i prowadzeniem postępowań zażaleniowych na postanowienia o nadaniu klauzul wykonalności bankowym tytułom egzekucyjnym, wszczęcie i prowadzenie postępowań ze skarg na czynności komornika, w tym koszty niezbędnych opłat (sądowych, bankowych, skarbowych) oraz koszty pomocy prawnej;

2) 211.612,08 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumas , dotyczących działań związanych z ogłoszeniem upadłości Alumast tj.: opracowaniem i złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, prowadzeniem postępowania upadłościowego, w tym m.in. koszty niezbędnych opłat (sądowych, bankowych, skarbowych), koszty doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej, koszty wynagrodzenia nadzorcy sądowego oraz biegłych powołanych w toku postępowania, koszty korespondencji, ogłoszeń, zmian oznaczenia spółki oraz obsługi administracyjnej spółki w związku z upadłością;

3) 15.487.900,00 zł - tytułem odszkodowania za utracone korzyści za okres 01.06.2009 - 31.12.2011, które Alumast by osiągnął, lecz nie osiągnął w następstwie działań DZ Bank, które doprowadziły do upadłości Alumast.

Roszczenie z tytułu utraconych korzyści stało się przedmiotem szczegółowych analiz i wyliczeń w ramach prywatnych ekspertyz zleconych przez Alumast. Podstawą opracowana tych ekspertyz była szczegółowa dokumentacja finansowa Alumast z ostatnich kilku lat, analiza i badanie przedsiębiorstwa Alumast oraz badanie i analiza rynku. Ekspertyzy te stały się podstawą ostatecznego sformułowania roszczeń w tym zakresie. Jednocześnie ekspertyzy te dostarczyły podstaw do formułowania roszczeń z tego tytułu w przyszłości. Zgodnie z wyliczeniami ekspertyz roszczenie z tytułu utraconych korzyści obejmować będzie dalszą kwotę 17.578.800,00 zł, co dotyczyć będzie utraconych korzyści za okres: 01.01.2012 r. - 31.12.2015 r., a ostatecznie uzależnione będzie od rzeczywistych wyników Alumast za ten okres. W pozwie Alumast oświadczył, że zamierza dochodzić od DZ Bank ww. kwoty po upływie okresów, których spodziewane korzyści będą dotyczyć.
Podstawą dochodzenia takich roszczeń są zachowania DZ Bank, które miały miejsce w latach 2008 - 2009 tj. wadliwie doradztwo przy zabezpieczeniu Alumast w zakresie ryzyk walutowych i towarowych, bezprawne dochodzenie przez DZ Bank od Alumast rozliczeń z tytułu transakcji opcji walutowych i towarowych na podstawie bankowych tytułów egzekucyjnych, bezprawne odmowy udostępniania dokumentacji transakcyjnej. Dwukrotnie okazało się, że bankowe tytuły egzekucyjne wystawiane przez DZ Bank były wadliwe. Tym samym dwukrotnie były wszczynane wadliwie postępowania egzekucyjne przeciwko Alumast z wniosku DZ Bank. Skala zachowań DZ Bank tj. długotrwałe próby uniemożliwiania sądowego rozstrzygnięcia sporu w zakresie rozliczeń opcyjnych, bardzo rozległa skala i zakres prowadzonych egzekucji przeciwko Alumast z wniosku DZ Bank doprowadziły do wystąpienia opisywanych szkód.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
Beata Hut - Wiceprezes Zarządu