home

9/2012 - Informacja dot. posiedzenia Sądu w sprawie z powództwa Alumast przeciw DZ Bank Polska

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 25 stycznia 2012 roku odbyła się rozprawa w sprawie dotyczącej transakcji terminowych na zabezpieczenie cen aluminium i kursu euro z powództwa Alumast przeciwko DZ Bank Polska. Na rozprawie powołany w sprawie biegły złożył ustne wyjaśnienia uzupełniające do swojej opinii wydanej na potrzeby sprawy. Kolejny termin rozprawy, na którym odbędzie się przesłuchania stron - reprezentantów Alumast S.A., zostanie wyznaczony przez Sąd w terminie określonym "z urzędu", po wymianie przez strony pism procesowych dotyczących opinii i wyjaśnień biegłego.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu