home

8/2012 - Zmiany w składzie Zarządu

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 20 stycznia 2012 roku Pan Zbigniew Turecki złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, z przyczyn osobistych, ze skutkiem na dzień 7 lutego 2012 roku.

20 stycznia 2012 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki zostały uchwalone następujące zmiany w składzie Zarządu:
- została przyjęta rezygnacja Pana Zbigniewa Tureckiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 7 lutego 2012 roku,
- powołano na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Zbigniewa Szkopka ze skutkiem od dnia 7 lutego 2012 roku,
- zmieniono stanowisko zajmowane przez Panią Beatę Hut - od 7 lutego 2012 roku będzie zajmowała stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Do 6 lutego 2012 roku włącznie w skład Zarządu wchodzą:
- Pan Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
- Pani Beata Hut - Członek Zarządu

Od 7 lutego 2012 roku w skład Zarządu wchodzą:
- Pan Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu
- Pani Beata Hut - Wiceprezes Zarządu

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 1 marca 2007 r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu