home

4/2012 - Notowanie akcji zwykłych na okaziciela serii K

Zarząd ALUMAST S.A. informuje, iż w dniu 16 stycznia 2012 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 52/2012 w sprawie notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 7 ust. 1 i 5 oraz § 8a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanowił:
1. określić dzień 19 stycznia 2012 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki ALUMAST S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 19 stycznia 2012 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLALMST00010";
2. notować akcje, o których mowa w pkt 1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "ALUMAST" i oznaczeniem "ALU".
3. określić dzień 18 stycznia 2012 roku jako dzień ostatniego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 1.472.094 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt cztery) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki ALUMAST S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLALMST00069".

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu