home

2/2012 - Rejestracja akcji serii K przez KDPW

Zarząd ALUMAST S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 9 stycznia 2012 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) podjął uchwałę nr 22/12 dotyczącą przyjęcia do depozytu papierów wartościowych 1.472.094 akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz nadać im kod PLALMST00010 pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie.
Zarejestrowanie wskazanych akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki ALUMAST S.A. w depozycie papierów wartościowych nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLALMST00069, w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę organizującą alternatywny system obrotu decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania tych akcji w tym systemie, nie wcześniej jednak niż w dniu tego notowania.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Zbigniew Turecki - Prezes Zarządu
Beata Hut - Członek Zarządu