home

17/2013 - Informacja dot. złożonego wniosku o pomoc na restrukturyzację

Zarząd Alumast SA informuje, iż 26 czerwca 2013 roku otrzymał oświadczenie Ministra Skarbu Państwa o zamiarze udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację.

Zgodnie z przesłanym oświadczeniem Minister Skarbu Państwa zatwierdza przedłożony "Plan Restrukturyzacji Spółki Alumast SA" oraz zamierza udzielić Spółce pomocy publicznej na restrukturyzację w formie dotacji w kwocie 4.771.133,21 zł.

Udzielenie pomocy będzie możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:
- uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do przedłożonego przez Spółkę wniosku, tj. projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację
- otrzymaniu przez Ministra Skarbu Państwa dokumentu potwierdzającego zatwierdzenie przez Komisję Europejską przedłożonego projektu pomocy indywidualnej na restrukturyzację
- złożeniu przez Spółkę oświadczenia, aktualnego na dzień udzielenia pomocy publicznej, że nie został rozpoczęty proces przygotowania wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub likwidacji Spółki,
- zapewnieniu przez Spółkę wkładu własnego w wysokości 1.590.377,74 zł stanowiącego 25% kosztów restrukturyzacji, który ma pochodzić z emisji akacji objętych przez akcjonariuszy Spółki.

Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków zwalnia Ministra Skarbu Państwa od zobowiązania udzielenia pomocy na restrukturyzację.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu