home

19/2013 - Informacja w sprawie złożonego przez Alumast pozwu przeciw DZ Bank Polska o zapłatę odszkodowania

Zarząd Alumast SA informuje, iż 12 lipca 2013 otrzymał postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w sprawie złożonego przez Alumast SA pozwu przeciwko DZ Bank Polska SA o odszkodowanie w kwocie 15,7 mln zł.
Sąd postanowił:
- skierować sprawę do mediacji
- wyznaczyć do prowadzenia postępowania mediacyjnego Pana Michała Jaksę - mediatora Fundacji Rozwoju Mediacji
- wyznaczyć 30 dniowy termin do prowadzenia mediacji

W ramach złożonego 17 maja 2012 roku pozwu Alumast SA domaga się od DZ Bank Polska SA zapłaty kwoty 15.710.756,08 zł tytułem odszkodowania, a na kwotę dochodzonego roszczenia składają się:
- 11.244 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast w związku z działaniami mającymi na celu ochronę majątku spółki przed bezpodstawnymi egzekucjami sądowymi z wniosku DZ Bank Polska SA
-211.612,08 zł - tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Alumast dot. działań związanych z ogłoszeniem upadłości spółki
- 15.487.900 zł - tytułem odszkodowania za utracone korzyści za okres od 06.2009 do 12.2011, które Alumast by osiągnął lecz nie osiągnął w następstwie działań DZ Bank, które doprowadziły do upadłości Alumast

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu