home

21/2013 - Żądanie Akcjonariusza dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Alumast SA informuje, iż 18 lipca 2013 roku wpłynęło do Spółki żądanie Akcjonariusza posiadającego 12,04% głosów w kapitale zakładowym, tj. firmy TWINLIGHT FINANCE LTD dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w ramach którego miałyby być podjęte uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej i dopuszczenia do obrotu 91.600 akcji serii I.
Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu