home

2/2014 - Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie podjęcia przez Zarząd rozmów ze spółką Hefal Serwis S.A. w przedmiocie ewentualnego połączenia spółek

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż w dniu 11 lutego 2014 roku Rada Nadzorcza Alumast S.A., działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki oraz pkt 3.1. Regulaminu Rady Nadzorczej, mając na względzie potencjalne korzyści związane z integracją działalności Spółki z Hefal Serwis S.A., w szczególności możliwość redukcji kosztów operacyjnych oraz synergie dotyczące lepszego wykorzystania posiadanych zasobów osobowych i rzeczowych, wzmocnienie potencjału finansowego, zwiększenia siły zakupowej, możliwości poszerzenia rynków i wprowadzenie akcji spółek na GPW "duży parkiet" pozytywnie zaopiniowała podjęcie przez Zarząd Spółki rozmów z przedstawicielami i głównymi akcjonariuszami spółki Hefal Serwis S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim (wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym KRS 0000285057) mających na celu analizę korzyści związanych z ewentualnym połączeniem spółek oraz podjęcie ewentualnych uzgodnień odnośnie zasad, sposobu i harmonogramu przeprowadzenia połączenia.
O efektach rozmów Zarząd Alumast S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu