home

10/2014 - Wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd Alumast S.A. z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim ("Emitent") informuje niniejszym o uzyskaniu informacji, że w dniu 8 kwietnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 420/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki Alumast S.A., na mocy której do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect wprowadzono 91.600 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu

Beata Hut - Wiceprezes Zarządu