home

28/2014 - Wpływ środków z tytułu dotacji z Ministerstwa Skarbu Państwa

W nawiązaniu do raportu nr 26/2014 z dnia 11 września 2014 roku w sprawie zawarcia umowy o udzielenie pomocy na restrukturyzację Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 29 września 2014 roku Ministerstwo Skarbu Państwa wpłaciło na rachunek Spółki 4.771.133,21 zł tytułem dotacji ? pomocy publicznej na restrukturyzację Spółki. Zgodnie z warunkami udzielenia pomocy przez Ministra Skarbu Państwa środki pochodzące z dotacji zostaną przeznaczona na spłatę zobowiązań spółki, w tym wobec wierzycieli objętych układem sądowym oraz wobec ZUS, PFRON, dostawców i usługodawców, których wierzytelności nie są objęte z mocy prawa układem Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu