home

13/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 12 maja 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Aleksandra Cieślara o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 07 maja 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Zbigniew Szkopek - Prezes Zarządu Beata Hut - Wiceprezes Zarządu