home

18/2015 - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Alumast S.A. informuje, iż 30 czerwca 2015 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Adama Guza o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Alumast S.A. ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2015 roku. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Osoby reprezentujące spółkę: Beata Hut - Wiceprezes Zarządu Radosław Łoś - Członek Zarządu